Яндекс поиск

Посадова інструкція Ведучий програми
20.11.2009 11:42
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування підприємства, організації, установи)

(керівник підприємства, організації, установи)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

00.00.0000

· 00

(підпис)

(П.І.Б.)

Структурний підрозділ: 
Телерадіокомпанія

Посада:
Ведучий програми

00.00.0000 

Загальні положення
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність ведучого програми.
Ведучий програми відноситься до категорії фахівців.
Ведучий програми призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора телерадіокомпанії за поданням автора передачі.
Посадове підпорядкування:
1.4.1
Пряме підпорядкування
автору передачі

1.4.2.
Додаткове підпорядкування
головному редактору

1.4.3
Віддає розпорядження

·

1.4.4
Працівника заміщає
особа, призначена наказом директора телерадіокомпанії, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків

1.4.5
Працівник заміщає

·

Кваліфікаційні вимоги до ведучого програми:
2.1.
Освіта*
Повна вища відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).

2.2.
досвід роботи
Стаж журналістської роботи - не менше 5 років.

2.3.
знання
чинне законодавство, постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів, що регламентують діяльність телебачення, радіомовлення; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном;
технічні засоби та технологію створення теле-, радіопрограм; літературне редагування;
техніку мовлення; норми сучасного літературного мовлення; методи роботи в кадрі (перед мікрофоном); основи авторського і трудового законодавства; нормативні акти та методичні рекомендації щодо регламентації
діяльності творчих працівників;
правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

2.4.
навички

·

2.5.
додаткові вимоги

·

Документи, які регламентують діяльність ведучого програми.
3.1 Зовнішні документи:
Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.
3.2 Внутрішні документи:
Статут телерадіокомпанії, Накази і розпорядження директора телерадіокомпанії; Положення про телерадіокомпанію, Посадова інструкція ведучого програми, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Посадові обов'язки ведучого програми
Здійснює ведення студійних і позастудійних телевізійних (радіо-) програм на високому рівні.
Бере участь у розробленні основних напрямів телебачення, радіомовлення.
Готує власні матеріали і виступає в ефірі як автор програми.
Виїздить на місце для висвітлення найважливіших подій.
Підтримує постійний зв'язок з органами державного і господарського управління, громадськими організаціями, творчими спілками, регіональними теле-, радіоорганізаціями.
Готує попередню верстку програми, підводки до сюжетів.
У разі потреби готує коментар. Бере участь у підготовці програм.
Попередньо знайомиться із загальною ідеєю та літературною основою програми, вносить пропозиції щодо її удосконалення.
Працює з учасниками програми, разом з режисером надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіо).
Бере участь спільно з творчою бригадою в попередніх переглядах (прослуховуваннях) відібраних і знятих відеозаписів (записаних фонограм).
Готує текст (тези) ведення програм, погоджує його з редактором, забезпечує достовірність наведених даних.
Бере участь у репетиціях і записах, працює в прямому ефірі.
Бере участь у переглядах і відбиранні матеріалів для монтажу.
У разі потреби здійснює створення програм як редактор.
Замовляє авторам літературні матеріали та редагує їх, організовує виступи учасників програм. Бере участь в обговоренні авторських робіт, прийомі режисерських сценаріїв та готових програм. Працює з листами телеглядачів (радіослухачів), враховує їх під час створення програм, готує відповіді авторам листів.

Права ведучого програми
Ведучий програми має право:
5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва телерадіокомпанії стосовно його діяльності.
5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.
5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності телерадіокомпанії (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.
5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).
5.6. Вимагати від керівництва телерадіокомпанії, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

Відповідальність ведучого програми
Ведучий програми відповідає:
6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.
6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

Умови роботи ведучого програми
Режим роботи ведучого програми визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на телерадіокомпанії.

Умови оплати праці ведучого програми
Умови оплати праці ведучого програми визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

Кінцеві положення
Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у телерадіокомпанії, інший
· у працівника.
Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.
Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора телерадіокомпанії.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)
(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)
(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)
(прізвище, ініціали)

00.00.00
Скачать в формате DOC