Яндекс поиск

Посадова інструкція Головний лікар
20.11.2009 11:42
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування підприємства, організації, установи)

(керівник підприємства, організації, установи)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

00.00.0000

· 00

(підпис)

(П.І.Б.)

Структурний підрозділ: 
Медична установа

Посада:
Головний лікар

00.00.0000 

Загальні положення
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність головного лікаря.
Головний лікар відноситься до категорії керівників.
Головний лікар призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом за рішенням органа управління охорони здоров'я.
Посадове підпорядкування:
1.4.1
Пряме підпорядкування
органу управління охорони здоров'я

1.4.2.
Додаткове підпорядкування


1.4.3
Віддає розпорядження
співробітникам установи

1.4.4
Працівника заміщає
заступник головного лікаря

1.4.5
Працівник заміщає


Кваліфікаційні вимоги до головного лікаря:
2.1.
Освіта*
вища професійна

2.2.
Досвід роботи
не менш 5 років

2.3.
Знання
Конституцію України.
Закони України й інші нормативні правові акти з питань охорони здоров'я.
Теоретичні основи соціальної гігієни й організації охорони здоров'я, системи керування в охороні здоров'я.
Організацію планово-економічної і фінансової діяльності установ охорони здоров'я.
Основи госпрозрахунку бюджетно-страхової медицини.
Статистику стану здоров'я населення.
Критерії і показники, що характеризують стан здоров'я населення.
Порядок укладення і виконання договорів.
Організацію експертизи працездатності в лікувально-профілактичних установах.
Організацію соціальної і медичної реабілітації хворих.
Теоретичні й організаційні основи санітарно-епідеміологічної служби.
Організацію санітарної освіти, гігієнічного виховання населення і пропаганди здорового способу життя.
Законодавство про працю й охорону праці України.
Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.
Навички
роботи зі спеціальності

2.5.
Додаткові вимоги

·

Документи, які регламентують діяльність головного лікаря
3.1 Зовнішні документи:
Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.
3.2 Внутрішні документи:
Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про медичну установу, Посадова інструкція головного лікаря, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Посадові обов'язки головного лікаря
Головний лікар:
4.1. Здійснює керівництво установою охорони здоров'я відповідно до чинного законодавства, що визначає діяльність органів і установ охорони здоров'я.
4.2. Представляє установу охорони здоров'я в державних, судових, страхових і арбітражних органах.
4.3. Організує роботу колективу по наданню своєчасної і якісної медичної і лікарської допомоги населенню.
4.4. Забезпечує організацію лікувально-профілактичної, адміністративно-господарської і фінансової діяльності установи.
4.5. Здійснює аналіз діяльності установи охорони здоров'я і на основі оцінки показників її роботи вживає необхідних заходів по поліпшенню форм і методів роботи устано
·


Скачать в формате DOC