Яндекс поиск

Посадова інструкція Оглядач політичний (телебачення, радіомовлення)
20.11.2009 11:42
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування підприємства, організації, установи)

(керівник підприємства, організації, установи)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

00.00.0000

· 00

(підпис)

(П.І.Б.)

Структурний підрозділ: 
Телерадіокомпанія

Посада:
Оглядач політичний (телебачення, радіомовлення)

00.00.0000 

Загальні положення
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність оглядача політичного.
Оглядач політичний відноситься до категорії фахівців.
Оглядач політичний призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора телерадіокомпанії за поданням головного редактора.
Посадове підпорядкування:
1.4.1
Пряме підпорядкування
головному редактору

1.4.2.
Додаткове підпорядкування

·

1.4.3
Віддає розпорядження

·

1.4.4
Працівника заміщає
особа, призначена наказом директора телерадіокомпанії, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків

1.4.5
Працівник заміщає

·

Кваліфікаційні вимоги до оглядача політичного:
2.1.
Освіта
Повна вища відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).

2.2.
досвід роботи
Стаж журналістської роботи - не менше 3 років

2.3.
знання
чинне законодавство з питань культури та інформації; постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що регламентують діяльність теле-, радіомовлення;
інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном;
передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення);
технічні засоби та технологію створення телевізійних програм та радіопрограм; методи роботи в кадрі (перед мікрофоном);
основи техніки мовлення; літературне редагування; основи авторського та трудового законодавства, економіки, організації праці;
нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників;
правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

2.4.
навички

·

2.5.
додаткові вимоги

·

Документи, які регламентують діяльність оглядача політичного.
3.1 Зовнішні документи:
Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.
3.2 Внутрішні документи:
Статут телерадіокомпанії, Накази і розпорядження директора телерадіокомпанії; Положення про телерадіокомпанію, Посадова інструкція оглядача політичного, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Посадові обов'язки оглядача політичного
Готує проблемні теле-, радіоматеріали з питань внутрішнього та міжнародного життя.
Виступає з аналізом поточних подій сучасного життя в Україні та за кордоном, дає їм всебічну оцінку.
Виїздить на місця для висвітлення подій як спеціальний кореспондент.
Формує концепцію телебачення (радіомовлення) із певної тематики, а також основних напрямів розвитку громадсько-політичного мовлення.
Бере участь у розробленні перспективних та поточних планів мовлення.
Організовує виступи українських та зарубіжних політичних, державних і громадських діячів, проводить інтерв'ю, бесіди тощо.
Виступає як ведучий теле-, радіомостів, у разі потреби веде прямі трансляції та репортажі.
Формує, розширює та оновлює авторський актив.
Замовляє штатним та позаштатним авторам матеріали, у процесі роботи з авторами надає їм творчу допомогу з підготовки матеріалів для телевізійних програм, радіопрограм, консультує авторів щодо висвітлювання проблем, структури та змісту матеріалів.
Здійснює постійний зв'язок з органами державного та господарського управління, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками.
Організовує та підтримує зворотний зв'язок з теле-, радіоаудиторією.
Сприяє підвищенню кваліфікації молодих журналістів.
Працює з листами телеглядачів (радіослухачів), використовує їх під час створення програм, готує відповіді авторам листів.
Бере участь у розробленні та створенні спільних теле-, радіопрограм із зарубіжними партнерами.

Права оглядача політичного
Оглядач політичний має право:
5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва телерадіокомпанії стосовно його діяльності.
5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.
5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності телерадіокомпанії (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.
5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).
5.6. Вимагати від керівництва телерадіокомпанії, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

Відповідальність оглядача політичного
Оглядач політичний відповідає:
6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.
6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

Умови роботи оглядача політичного
Режим роботи оглядача політичного визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

Умови оплати праці оглядача політичного
Умови оплати праці оглядача політичного визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

Кінцеві положення
Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Телерадіокомпанії, інший
· у працівника.
Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.
Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора телерадіокомпанії.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)
(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)
(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)
(прізвище, ініціали)

00.00.00




Скачать в формате DOC